Novinky

21. září 2016

Svatováclavské putování Prahou s palladiem země České k poctě Karla IV.

Spolek Otec vlasti Karel IV. se stal partnerem procesí za pokoj a požehnání české zemi a městu Praze dne 27. 9. 2016 13-17 hod. Akce je konanána s vědomím a požehnání Otce kardinála Dominika Duky a ve spolupráci a souhlasu příslušných církevních a státních institucí. Organizátorem je ThDr. Jiří Koníček, dómský vikář sv. Václava v Olomouci, předseda Hnutí obnovy duchovních tradic.

V Den české státnosti a svátku sv. Václava a v jubilejním roce 700. výročí narození Karla IV., císaře římského a krále českého, si připomínáme, že český národ a jeho státnost byla po staletí utvářena duchovními hodnotami křesťanské víry, k nimž patří mír a pokoj. Od počátku české státnosti je česká zem vedena moudrými a zbožnými panovníky sv. Ludmilou a sv. Václavem k víře v Boha a svěřována do ochranné péče Matky Boží. Lid této země po staletí ctil ochranný štít Panny Marie, Palladium Země české, aby nalezli ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Čeští panovníci, zvláště Karel IV., jako velký ctitel hlavního národního patrona sv. Václava, rozhojňovali víru v Krista a úctu k Panně Marii, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a stala se poutním místem a duchovní centrem celé říše jako předobraz nebeského Jeruzaléma. Díky těmto duchovním hodnotám náš národ dosáhl mimořádného společenského a duchovního významu a stal se důležitou součástí států Evropy. Za toto duchovní dědictví víry a křesťanských hodnot máme nejen děkovat, ale máme křesťanskou tradici našeho národa zodpovědně uchovávat a rozvíjet. Zvěstování víry a šíření lásky a pokoje bylo spojeno s velkým obětmi mnoha osobností, které své svědectví ztvrdily mučednickou smrtí. Prolitá krev českých svatých mučedníků se stala setbou pro nové hlasatele radostné zvěsti a šiřitele pokoje v českém národě a ochránce křesťanského dědictví v naší zemi, zvláště v tomto čase ohrožení bezpečí a pokojného soužití.

Plakát svatováclavského putování

Moudrá a zbožná kněžna Ludmila, která na moravském Velehradě přijala svatý křest z rukou arcibiskupa Metoděje společně se svým mužem knížetem Bořivojem, přinesla do Prahy a Čech křesťanskou víru, jejímž symbolem se stal kovový reliéf Panny Marie zvané Palladium. Po její mučednické smrti jej zdědil její vnuk Václav, kterého Palladium měl také při válečném tažení a díky tomu předešel krveprolití a dosáhl smíru bez boje. Kníže Václav své dílo šíření lásky a pokoje ztvrdil mučednickou smrtí, když byl 28. září roku 929 zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Když byl mariánský reliéf mimořádně objeven, byl na tom místě zbudován chrám zasvěcený Panně Marii, ve kterém byl tento reliéf ctěn jako ochranný štít – Palladium země České.

Na posvátné místo přicházeli z celé země nejen prostí poutníci k uctění Palládia, aby hledali ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje, ale i čeští panovníci, zvláště pak král český Karel IV., který získáváním posvátných relikvii svatých mučedníků budoval Prahu jako posvátné a poutní místo a jako duchovní centrum říše. Rozhojňoval úctu k českým světcům, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a vzkvétala celá země. Kdykoliv se národ vzdaloval víře a úctě ke svým patronům, nastával mravní a duchovní úpadek.V odkazu zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava a všech českých svatých mučedníků a patronů, a k poctě Otce vlasti, krále a císaře Karla IV., chceme navázat na poutní tradici utvářenou Karlem IV. a putovat posvátnými místy Prahy na místa mučedníků, abychom jejich uctěním a smírnou modlitbou odvrátili znesvěcení a zesvětštění posvátných míst a vyprosili prohloubení víry a obrácení národa. Chceme kráčet ve šlépějích zbožného pokorného poutníka a moudrého vládce Otce vlasti Karla IV., a přinášet požehnání a pokoj lidem dobré vůle a zvěstovat víru, naději a lásku do všech končin naší země.Během procesí chceme vykonat zastavení na místech státních institucí a vyprošovat požehnání představitelům státu na všech stupních – prezident – parlament – magistrát dle výzvy Písma svatého: „Modlete se za všechen lid a všechny, kdo mají moc, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj lid, sloužili mu a byli pokorní“. Tímto způsobem chceme vyjádřit spoluúčast věřících občanů na zajištění a vytváření obecného – společenského dobra, k němuž patří mír a pokoj jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení. Chceme se po vzoru mučedníků a zbožných a moudrých vládců snažit o to, aby se i naše oběti a modlitby staly semenem nových křesťanů, kteří křesťanským životem a hodnotami přetváří naší zem v království lásky a pokoje.

PROGRAM:

SVATOVÁCLAVSKÉ POUTOVÁNÍ PRAHOU

s palladiem země české

K POCTĚ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.

procesí za pokoj a požehnání Zemi české a městu Praze

PRAHA – DNE 27. 9. 2016 – 13.00 -17.00 hod

 

 13.00 – 13.45 hod –    zahájení: Pražský hrad – kostel Všech svatých – mše svatá ke cti sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české – celebruje P. Mgr. Libor Bulín, probošt kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve staré Boleslavi

13.45 – 14.00 hod –    Průvod: kostel Všech svatých – Svatojiřský klášter – modlitba u hrobu sv. Ludmily – požehnání k putování – katedrála sv. Víta – Svatováclavská kaple

14.00 – 14.15 hod –     zastavení:  katedrála sv. víta – uctění relikvii světců – modlitba za císaře a krále karla iv., panovníky českého státu a za prezidenta české republiky, Svatováclavská kaple – uctění sv. Václava – Převzetí Palladia Země české

14.15 – 15.00 hod –    průvod: Pražský hrad – Nerudova ul. – Malostranské nám.

15.00 –15.15 hod –     zastavení: Kostel sv. Mikuláše na Male Straně – modlitba za poslance a senátory Parlamentu České republiky

15.20 –15.30 hod –     zastavení u Poslanecké sněmovny – požehnání Paladiem české země v kapli Poslanecké sněmovny – malostranské náměstí                        

15.30 – 15.45 hod –    průvod: Malostranské náměstí – Karlův most – modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého – Křižovnické nám. – pocta císaři Karlu IV.

15.45 – 16.00 hod –    zastavení: Kostel křižovníků – modlitba na místě sloupu sv. Václava – zázraku při převozu těla sv. Václava

16.00 – 16.15 hod –    průvod: Křižovnické nám – Křižovnická ul. – Platnéřská ul. –  Mariánské nám. – modlitba za zastupitele a město Prahu – Staroměstské nám.

16.15 – 16.20 hod –     zastavení: Staroměstské náměstí – smírná modlitba na místě stržení Mariánského sloupu – průvod: do chrámu Matky Boží před Týnem 

 16.20 – 16.30 hod –    zastavení: chrám Matky Boží před Týnem – uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké – Palladia města Prahy

16.30 – 17.00 hod –    průvod: Staroměstské nám – ul. Železná, – ul. Rytířská ul. Můstek – Václavské nám. – sousoší sv. Václava – ukončení průvodu

17.00 – 17.30 hod – účast na akci: Svatováclavské duchovní zastavení pod sochou sv. Václava – požehnání Palladiem Země České

předsedá kardinál Dominik Duka op, arcibiskup pražský, primas český

Organizátor poutě: Hnutí obnovy duchovních tradic z.s. a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. organizátor a doprovod poutníkůP.ThDr. Jiří Koníček, konjir@seznam.cz

Novinky

21. listopadu 2017

Karel IV. 700letý je mrtvý, ať žije Karel IV., portál a encyklopedie

Vážení návštěvníci serveru www.otecvlasti.eu a všichni příznivci Karla IV. Pokud jste nabyli dojmu, že náš spolek se ...

5. listopadu 2017

Zábavně vzdělávací projekt Living history / Živá historie do škol – pokračuje

Jde o zábavnou formu výuky dějepisu a podpoření zájmu dětí a mladistvých o toto historické období. Projekt názorně ...

14. května 2017

701. výročí narození Karla IV. – 14.5.1316 – 14.5.2017

14. 5. 2017 je tomu právě 701 let, kdy se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému narodil v časných ranních hodinách v ...

16. září 2016

Zámek Loučeň, odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu

Ve dnech 13.–14. září proběhla na Zámku Loučeň vědecká konference „Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu“, ...

Korunovační slavnost.
1. září 2016

Korunovační slavnost, rekonstrukce korunovace Karla IV.

Vědecký projekt, v jehož rámci bude na Pražském hradě před očima veřejnosti rekonstruována korunovace Karla IV., bude ...

25. srpna 2016

Císařské dny v Kadani, tradiční historická slavnost spojená s Karlem IV.

„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná koncem srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme ...