Putování s Karlem IV.

4. ledna 2018

Liberecký kraj

Nebudeme-li počítat Prahu, pak je Liberecký kraj nejmenším regionem České republiky. Z celkové územní rozlohy českého státu zabírá tento kraj jen asi 4%, což není mnoho. Lidé si proto mohou z pochopitelných důvodů položit otázku, jakou úlohu mohl hrát dnešní Liberecký kraj vzhledem ke své nepatrné rozloze za vlády Karla IV. Role Libereckého kraje v Karlově politice nebyla sice velká, ale rozhodně ne bezvýznamná. Byl to totiž kraj umístěný v členitém reliéfu s velkým přírodním bohatstvím, jenž navíc ve středověku sloužil jako přirozená a zároveň významná spojnice mezi českým vnitrozemím a Dolní i Horní Lužicí na severu. Liberecký kraj kromě toho přilnul Karlovi silně k srdci, jelikož mu učaroval překrásnou přírodou a svým klidem.

Máchovo jezero v Libereckém kraji
Máchovo jezero v Libereckém kraji

Velkým paradoxem Libereckého kraje je skutečnost, že se jedná o jediný region České republiky, jehož název je odvozen od města, jež za vlády Karla IV. nehrálo téměř žádnou větší úlohu. První zmínka o Liberci, tehdy ještě pouhé osadě založené jako zastávka obchodníků cestujících z Čech do Lužice, je totiž až z roku 1352. Nejvýznamnějším městem Libereckého kraje za Karlovy vlády jsou tak až Doksy. Ty byly důležitou obcí chránící Mělnickou a Žitavskou obchodní stezku. Karel IV. proto městu udělil velké množství privilegií, jež městské obci přiznaly soudní pravomoci, právo mílové nebo trhové.  Poblíž města nechal Karel v roce 1366 (někdy je uváděn i rok 1367) vybudovat 350 ha velký rybník, který je dnes znám po celé republice jako Máchovo jezero. Karel založením tohoto na svou dobu impozantního rybníku sledoval několik cílů. Chtěl nejen odvodnit okolní krajinu, jež se zde vinou rozvodněných řek často měnila v neprostupnou bažinu, ale zároveň poskytnout místním obyvatelům obživu při stavbě rybníka a následné péči o něj. V Máchově jezeře to prý také bylo, kde mohli lidé snad i na základě přičinění Karla samotného poprvé spatřit doposud v Čechách neznámý druh ryby – parma.

V Libereckém kraji se za Karlových časů sice nenacházelo žádné královské město, ale to neznamená, že by se Karel IV. o zdejší sídelní aglomerace nezajímal. Nešlo pouze o Doksy, ale také o Turnov, který vznikl ve 13. století jako jedno z kolonizačních center kraje. Jednalo se o poddanské městečko, k němuž se Karlův zájem ubíral z poněkud jiných důvodů, než bychom asi očekávali. Podle známého kronikáře 16. století Václava Hájka z Libočan si Karel osobně vyžádal jaspisy z nedalekých proslulých nalezišť na svahu vrchu Kozákov, aby jimi mohl osázet své výstavní kaple. Karlově pozornosti neušel ani Český Dub, který je jedním z nejstarších sídel v severních Čechách, jež bylo založeno už na počátku 12. století. Mocný rod Markvarticů zde o něco později založil významnou johanitskou komendu, kterou v roce 1357 navštívil i Karel IV. Za Karlovy vlády se kromě těchto zmiňovaných lokalit vzepjaly ke své slávě i hrad (dnes zámek) a město Frýdlant. Rozvoj Frýdlantu začal za vlády panského rodu Biberštejnů, který pocházel původem z Míšně. Tento významný panský rod byl věrný českým králům, a proto se mohl domoci vlivného postavení a velkého majetku nejen v Čechách, ale i v sousední Lužice a Slezsku.

Hluboké pohraniční hvozdy a mnohdy i těžce prostupný terén sice v raném a vrcholném středověku bránily v Libereckém kraji ve výstavbě větších a významnějších měst, ale byly takřka stvořené pro založení mnoha pevných hradů. Jestliže je například hrad Hamrštejn poprvé zmiňován v pramenech až v roce 1357, kdy jeho majitel Bedřich z Biberštejna přislíbil věrnost Karlovi IV., pak je Bezděz hradem mnohem starším, významnějším a také slavnějším. Vznikl za vlády Přemysla II. Otakara, který však nemohl tušit, že se zdejší pevné hradby jednou stanou vězením pro jeho syna a Karlova českého dědečka kralevice Václava II., jenž zde byl vězněn po nešťastné bitvě na Moravském poli. Bezděz byl důležitým hradem Karlovy doby. Nejenže jej Karel vykoupil ze zástavy, ale v letech 1351, 1352, 1357 a 1367 zde také pobýval.

Z pramenů je zmiňován také skalní hrad Rotštejn. Jeho majiteli Ježkovi z Rotštejna udělil Karel IV. v roce 1360 povolení pořádat týdenní trhy v blízké vesnici Klokočí. Také rod Valdštejnů, který vlastnil rodový hrad Valdštejn, patřil mezi věrné služebníky českých králů. Valdštejnové se účastnili například křížového tažení Jana Lucemburského a Karla IV. do Litvy v roce 1337 a neváhali ani půjčit budoucímu císaři 1500 kop grošů. V Českém ráji se nachází i hrad Trosky, který je dominantou a symbolem kraje. Pravda, s Otcem vlasti nemá příliš společného, jelikož začal být budován až po jeho smrti, ale stal se vyhledávaným místem pobytu jeho syna a následníka Václava IV. Liberecký kraj ale nebyl jen krajem klidu a pánů věrných trůnu. V roce 1356 musel Karel například vytáhnout do pole a dobýt hrad Bradlec, jelikož sloužil jako sídlo místních loupeživých rytířů. Hrad věnoval později Václav IV. své ženě Žofii Bavorské.

Liberecký kraj je sice jedním z nejmenších regionů republiky, ale ani on nebyl ochuzen o starostlivou péči Otce vlasti. Ten v kraji často pobýval a kochal se nádhernou přírodou, které je snadné podlehnout i dnes. V Karlově srdci si tak Liberecký kraj našel své místo především jako region klidu, v němž se stále znovu ubezpečoval o své lásce k rodné zemi a království, jež zdědil po předcích, a v jehož neunavujícím zvelebování viděl hlavní smysl vlády i života.

Autor: Marek Zelenka
Redakce: Ondřej Chrást

Zdroje obrázků: Wikimedia Common

Putování s Karlem IV.

Karlův most v Praze
4. ledna 2018

Praha a Karel IV.

Pravděpodobně žádný český panovník nebyl tak úzce spojen s osudem Prahy, jako právě Karel IV. Velikán české a evropské ...

Kroměříž
4. ledna 2018

Zlínský kraj

Morava sehrála v životě Karla IV. důležitou úlohu. Často se zapomíná, že jeden z největších vrcholně středověkých ...

Hrad Kašperk v Plzeňském kraji
4. ledna 2018

Plzeňský kraj

Plzeňskému kraji patří v souvislosti s Karlem IV. jeden sympatický primát. Byl totiž prvním českým krajem, na kterém ...

Litice nad Orlicí v Pardubickém kraji
4. ledna 2018

Pardubický kraj

Na východě Čech se rozkládá malebný Pardubický kraj, který se může pochlubit velkým přírodním bohatstvím i regionální ...

Hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji
4. ledna 2018

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj se rozkládá z větší části v Českém Slezsku. Zbývající část kraje se rozprostírá na severu Moravy. ...

Zámek Opočno v Královehradeckém kraji
4. ledna 2018

Královehradecký kraj

Jak již název samotného regionu napovídá, Královéhradecký kraj je úzce spojen s českou královskou důstojností. Je to ...