Karel IV. je především inspirativní osobnost. Proto jsme jako naše hlavní motto při propagaci a rozvíjení jeho odkazu zvolili právě slova: „Nechte se inspirovat…“

Mecenáš
Inspiroval vznik celé řady uměleckých děl, např. 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže na hradu Karlštejn.

Budovatel
Založil Nové Město pražské, hrad Karlštejn, řadu klášterů a dalších staveb, nejen v Českém království, ale i v dalších zemích.

Vzdělanec
Karel IV. byl nejspíš prvním českým králem, který uměl číst a psát. Mluvil česky, francouzsky, německy, italsky a latinsky. Založil v Praze univerzitu a na svůj dvůr pozval řadu vzdělanců.

Státník
Roku 1356 vydal Zlatou bulu Karla IV. – nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské ve středověku, která předepsala práva kurfiřtů při volbě římského krále a zůstala v platnosti až do roku 1806.

Myslitel
Byl aktivním spisovatelem, napsal vlastní životopis Vita Caroli, v němž vylíčil své mládí, ale i další díla, např. Legendu o sv. Václavu nebo sbírku morálních poučení. Podporoval sepsání kronik i vznik českého překladu Bible.

Cestovatel
Již od mládí byl často i se svým dvorem na cestách, svou stopu zanechal ve většině zemí tehdejší Evropy.

Vizionář
Postavil stavby, které svým významem předběhly dobu. Jeho vize silné centralizované Evropy bez válek je vizí moderní a stále aktuální.

Hospodář
Zasadil se např. o osázení osluněných svahů Prahy a dalších regionů vinicemi, dovezl a do rybníků osadil nové ryby, známé jako parmy, podporoval obchod.

Křesťan
Se svým otcem Janem zahájil stavbu Chrámu svatého Víta a přispěl k povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, byl velkým sběratelem ostatků svatých, které získával z různých koutů Evropy.

Diplomat
Během celé své vlády dával přednost diplomatickému vyjednávání před vedením válek, což ocenili již jeho současníci.

Nechte se inspirovat 10 inspirací